INFO

Turun Kuurojen Urheiluseura VALPAS ry
Läntinen Pitkäkatu 35
20100 Turku

Sähköposti:
valpas(at)skul.org

Danske Bank:
FI16 8000 1970 1811 53
DABAFIHH

Toimisto on auki keskiviikkoisin klo 18.00-21.00.

TOIMINTASÄÄNNÖT 

1 §          Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on

Turun Kuurojen Urheiluseura Valpas ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku

Yhdistys on perustettu joulukuun  2. päivänä  1909.

ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi ja viittomakieli.

Seuran toiminta-alueena on Varsinais-Suomi.

2 §          Seuran tarkoitus

               Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai
               huippu-urheilua edel­lytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 §          Tarkoituksen toteuttaminen                                     

               Tarkoitustaan seura toteuttaa:

               1        Tarjoamalla jäsenilleen

                          - kilpailutoimintaa
                          - koulutustoimintaa
                          - valmennus- ja harjoitustoimintaa
                          - nuorisotoimintaa
                          - tiedotus- ja suhdetoimintaa
                          - kuntoliikuntaa
                          - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyy­si­ses­ti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

              2        Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa  viran­omaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti lii­kun­nan kehittämiseen ja tarpeellisten
                        harjoituspaikkojen ja  -välineiden hank­ki­mi­seen ja hoitamiseen.

 • Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lisia kiinteistöjä sekä
 • hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omis­­ta­en ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monis­tus­toi­min­taa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 §          Seuran jäsenyys

               Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kuurojen Urheiluliitto r.y.:n, jonka kotipaikka on Helsinki ja jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi. Seura on velvollinen noudattamaan Liiton sääntöjä ja lähettämään omat sääntönsä ja niiden muutokset Liiton hallituksen tarkastettavaksi.

Seura noudattaa Suomen Kuurojen Urheiluliitto SKUL ry:n ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.                               

5 §          Seuran jäsenet

               Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

               Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kun­niajä­se­nen arvo on elinikäinen.

               Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elin­ikäi­nen.

               Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa.         

6 §          Seurasta eroaminen

               Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §          Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

               Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toi­mii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sään­tö­jä ja määräyksiä.

Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

               Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

               Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 §          Liittymis- ja jäsenmaksut

               Varsinaisilta  jäseniltä  kannettavien  liittymis-  ja  jäsenmaksujen  sekä kan­nat­taja-­jä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunnia-jäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

               Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta, jos on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

9 §          Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

               Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja vaalikokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

               Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille.

               Lisäksi kokouksesta voidaan tiedottaa ilmoituksena teksti-television, internetin välityksellä ja seuran viralliseen ilmoitustaulun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10 §        Vuosi- ja vaalikokous

               Vuosikokouksen asiat

1        Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle

 1. a) puheenjohtaja
 2. b) sihteeri
 3. c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. d) ääntenlaskijat

3        Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan (tilintarkastajan) antama lausunto

6        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille    

7        Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat             

8        Päätetään kokous

Vaalikokouksen asiat

1        Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle

 1. a) puheenjohtaja
 2. b) sihteeri
 3. c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. d) ääntenlaskijat

3        Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6        Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7        Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8        Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9        Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

10      Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11      Valitaan yksi toiminnantarkastaja (tilitarkastaja) ja varatoiminnantarkastaja (varatilintarkastaja)

12      Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14      Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.        

11 §        Seuran ylimääräinen kokous

               Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

               Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 §        Pöytäkirja

               Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

               Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

13 §        Äänestys

               Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouk­­sis­­sa suo­ri­te­taan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

               Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 §        Seuran hallinto

               Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa vaalikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Valitaan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja jäseneksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Seuran hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 jäsentä on läsnä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

               Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1        Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2        Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3        Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4        Vastata seuran taloudesta

5        Pitää jäsenluetteloa

6        Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7        Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8        Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9        Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

10      Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

11      Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä

12      Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13      Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle (tilintarkastajalle) tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

15 §        Tilivuosi

               Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §        Nimenkirjoittajat

               Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yh­des­sä sih­teerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §        Jaostot

               Jaostot  voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18 §        Sääntöjen muuttaminen

               Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

19 §        Seuran purkaminen

               Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.

20 §        Seuran varojen luovuttaminen

               Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

               Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §        Saavutetut jäsenoikeudet

                        Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.